Biuletyn Informacji Publicznej Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych - Nabór 2017r. - V Liceum Ogólnokształcące

V Liceum Ogólnokształcące
Ostatnia aktualizacja strony: 06.03.2019, 11:49

Nabór 2017r.

Środa, 24 maja 2017

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy na rok szkolny 2017/2018.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do  klas pierwszych

 V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy
 na rok szkolny 2017/2018.


Każdy uczeń może wybrać trzy szkoły ponadgimnazjalne według kolejności preferencji. Może w nich wybrać nieograniczoną liczbę oddziałów do których chciałby uczęszczać.
Istotna jest kolejność wyboru, gdyż system przydzieli go tylko do jednego oddziału, w podaniu usytuowanego najwyżej.  O kolejności przydziału zadecyduje liczba punktów rekrutacyjnych.


1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie kryteriów:
a. liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
b. liczby punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
c. liczby punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:
d. liczby punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;


2.  Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów,  Sumę punktów rekrutacyjnych oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego z wymienionych wyżej zakresów wynosi 100 punktów;  
b) punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów: j. polski, matematyka  i dwa przedmioty wskazane przez  dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej nalicza się zgodnie z zasadą: ? 18 punktów  – ocena: celujący, ? 17 punktów  – ocena: bardzo dobry, ? 14 punktów  – ocena: dobry, ?  8  punktów  – ocena: dostateczny, ?  2  punkty  – ocena: dopuszczający.  Za oceny z zajęć edukacyjnych kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty.  
c) 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:
ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7pkt,
osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  organizowanych maksymalnie - 18 pkt,
-     osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska     
      szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.


3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności.


4.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacyjnym, pierwszeństwo na etapie drugim posiadają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.


5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na etapie trzecim bierze się pod uwagę poniższe kryteria o jednakowej wartości punktowej:
a) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  Wymienione wyżej dodatkowe kryteria, stosowane na trzecim etapie postępowania mają jednakową wartość.


6. W przypadku uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej            z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, do wyliczenia sumy punktów pod uwagę brane są oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych

1. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez niego warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. w terminie od 1 czerwca do 21 czerwca 2017 r. Kandydat może w tym czasie dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły.

2. Do 22 czerwca 2017 r. następuje weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.  Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.  uczniowie uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. Do 30 czerwca 2017 r. następuje weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły do 7 lipca 2017 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej do 18 lipca 2017 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 19 lipca 2017 r.

    7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty  o liczbie wolnych miejsc w szkole do 20 lipca 2017 r.

 

 

Metadane

Data publikacji : 24.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
V Liceum Ogólnokształcące
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Majewski
©-2019 V Liceum Ogólnokształcące. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL